Improv Theatre for Kids and Teens

Unlocking Creativity and Life Skills

🇸🇰 Tento článok je v slovenskom a anglickom jazyku. Pre angličtinu si prečítajte nižšie.

🇬🇧 This article is in Slovak and English language. For English, please read below.

Keď myslíme na herectvo a divadlo, často myslíme na pôvab a umenie na javisku. Ale čo životné zručnosti, ktoré mladí herci získajú tréningom? Improvizačné kurzy pre deti a tínedžerov nielen kultivujú kreativitu a herecké zručnosti, ale aj hodnotné životné zručnosti, z ktorých môžu mať úžitok po celý život. Naše triedy, ktoré sa nachádzajú na adrese Mickiewiczova 4 v Bratislave, ponúkajú mladým hercom príležitosť objavovať divadelné umenie a zdokonaľovať si anglický jazyk a komunikačné zručnosti.

Prostredníctvom improvizovaného tréningu si deti a dospievajúci rozvíjajú zručnosti v tímovej práci, komunikácii, riešení problémov a prispôsobivosti. Improvizácia si vyžaduje schopnosť počúvať, byť prítomný v danej chvíli a autenticky reagovať na každú situáciu. Tieto zručnosti nielen pripravujú mladých hercov na javisko, ale vybavujú ich aj cennými životnými zručnosťami, ktoré im dobre poslúžia v akejkoľvek oblasti, ktorej sa rozhodnú venovať.

Ďalšou výhodou improvizovaného tréningu pre mladých hercov je zvýšenie sebadôvery, ktorú dostávajú. Improvizácia si vyžaduje rýchle myslenie, spontánnosť a ochotu riskovať. Prostredníctvom improvizácie sa deti a dospievajúci učia dôverovať sebe a svojim inštinktom a budujú si dôveru vo svoje schopnosti na javisku aj mimo neho.

Ale možno najvýznamnejším prínosom improvizovaného tréningu pre mladých hercov je možnosť popustiť uzdu svojej kreativite. Improv umožňuje mladým hercom preskúmať svoju predstavivosť a rozvíjať svoj jedinečný hlas. Podporou kreativity a sebavyjadrenia umožňujeme mladým hercom, aby sa stali sebavedomými a sebavedomými jednotlivcami, ktorí dokážu zvládnuť akúkoľvek výzvu, ktorá im príde do cesty.

Vo Funnylicious Theater veríme vo výchovu celého človeka. Naše kurzy pre deti a tínedžerov sú navrhnuté tak, aby nielen kultivovali ich herecké schopnosti, ale tiež im pomohli vypracovať sa na všestranných jednotlivcov s hlbokým ocenením pre divadelné umenie a životné zručnosti, ktoré s ním súvisia.

Takže, ak ste rodič a hľadáte obohacujúci zážitok pre svoje dieťa, zvážte jeho prihlásenie na naše hodiny improvizácie. S našimi odbornými inštruktormi a podpornou komunitou vaše dieťa získa cenné životné zručnosti a lásku k divadelnému umeniu, ktoré pretrvá po celý život.

Viac informácií nájdete tu.
Zaregistrujte sa ešte dnes a improvizovaná cesta môže začať.

Through improv training, kids and teens develop skills in teamwork, communication, problem-solving, and adaptability. Improvisation requires the ability to listen, be present in the moment, and react authentically to any situation.

When we think of acting and theater, we often imagine the glamour and artistry on stage. But what about the life skills that young actors gain from their training? Improvisation classes for kids and teens not only cultivate creativity and acting skills but also impart valuable life skills that can benefit them throughout their lives.

Located in the heart of Bratislava at Mickiewiczova 4, our classes offer young actors the opportunity to explore the performing arts and hone their English language and communication skills. Our classes are held every Tuesday and are designed to be both fun and educational.

Through improv training, kids and teens develop skills in teamwork, communication, problem-solving, and adaptability. Improvisation requires the ability to listen, be present in the moment, and react authentically to any situation. These skills not only prepare young actors for the stage but also equip them with valuable life skills that will serve them well in any field they choose to pursue.

Another benefit of improv training for young actors is the boost in confidence they receive. Improv requires quick thinking, spontaneity, and the willingness to take risks. Through improv, kids and teens learn to trust themselves and their instincts, building confidence in their abilities both on and off the stage.

But perhaps the most significant benefit of improv training for young actors is the opportunity to unleash their creativity. Improv allows young actors to explore their imagination and develop their unique voices. By encouraging creativity and self-expression, we empower young actors to become confident, self-aware individuals who can navigate any challenge that comes their way.

At Funnylicious Improv Theater, we believe in nurturing the whole person. Our classes for kids and teens are designed not only to cultivate their acting skills but also to help them develop into well-rounded individuals with a deep appreciation for the performing arts and the life skills that come with it.

So, if you’re a parent looking for an enriching experience for your child, consider signing them up for our improv classes. With our expert instructors and supportive community, your child will gain valuable life skills and a love for the performing arts that will last a lifetime.

Find more information here.
Register today and let the improv journey begin.

MEDIA CONTACT

Hon Chong – Artistic Director

Chrissy Galambos – Theater Manager

(421) 918 895 948 (EN), (421) 915 381 349 (SK) | info ( at ) funnylicious.eu | | www.funnylicious.eu | facebook.com/befunnylicious |