CASTING CALL

Be Part of Funnylicious Theater’s 2024-2025 Seasons!
(Message in English and Slovak/ Správa v angličtine a slovenčine)

Funnylicious Theater, Bratislava’s unique multicultural theater, is excited to invite talents for auditions for our 2024-2025 main stage shows. Celebrated for our improv performances, we are now branching out to include both improvised and scripted theater. We’re eager to find versatile talents ready to explore a variety of genres and styles.

We’re seeking:

 • Performing artists (all skill levels): Eager to shine in both improvisational and scripted performances.
 • Actors and Acting Students (all skill levels): Eager to learn and grow and ready to excel in improv and scripted shows.
 • Musicians, Theater Staff & Volunteers: Including stage managers, set designers, light technicians, dramaturgs, keyboardists, and general volunteers to join our creative team.
 • Community Members: Individuals from minority and marginalized groups who dream of performing on stage and are committed to rigorous training and practice.

Benefits of Joining Us:

 • Free Training: Hone your skills with top-notch training in both improv and scripted theater performances.
 • International Exposure: Perform in our home theater and at various improv festivals across Europe.
 • Growth: Successfully trained performers can become regular cast members with a share in future ticket sales.
 • Creative Diversity: Be part of a variety of shows, working with actors from around the world and expanding your artistic range.
 • Shows in Slovak and English: Our future repertoire includes shows in both Slovak and English, open to local and international actors based in Bratislava.

Requirements:

 • Rehearsal Commitment: 2-3 times weekly, including some weekends.
 • Performance Dedication: Commitment to our theater for the 2024-2025 seasons.
 • Language Skills: Minimum English level A2 for team collaboration. Slovak speakers may choose to perform exclusively in Slovak language shows.
 • Must be 18 years old or older.

Casting Details:
Dates: February 9 (Fri, 18:30), February 10 (Sat, 14:00), 2024. Please arrive on time. Each casting session will last approximately 2.5 hours.
Location: Funnylicious Theater, Mickiewiczova 4, Bratislava (Entrance via 29.Augusta Street)
Registration: Fill out our Google form for casting attendance. https://forms.gle/ZfKoHBExvUhEXQCTA
Contact: Can’t make the casting dates or have questions? Email us at info@funnylicious.eu
Join us at Funnylicious Theater and let your talent shine!


VÝZVA NA CASTING:
Staňte sa súčasťou sezón 2024-2025 v Divadle Funnylicious!
Divadlo Funnylicious, jedinečné multikultúrne divadlo v Bratislave, s radosťou pozýva talenty na konkurzy pre naše hlavné predstavenia v sezónach 2024-2025. Preslávení sme našimi improvizovanými vystúpeniami a teraz sa rozširujeme o improvizované aj napísané divadlo. Tešíme sa na univerzálne talenty, ktoré sú pripravené preskúmať rôzne žánre a štýly.

Hľadáme:
Umeleckých interpretov (všetky úrovne zručností): Tí, ktorí sú nadšení zažiariť v improvizovaných aj napísaných predstaveniach.
Hercov a študentov herectva (všetky úrovne zručností): Tí, ktorí sú ochotní sa učiť a rásť a sú pripravení vynikať v improvizovaných a napísaných predstaveniach.
Hudobníkov, divadelných pracovníkov a dobrovoľníkov: Vrátane inspicientov, scénografov, technikov osvetlenia, dramaturgov, klaviristov a všeobecných dobrovoľníkov, ktorí sa pridajú k nášmu tvorivému tímu.
Členov komunity: Jednotlivcov z menšinových a marginalizovaných skupín, ktorí snívajú o vystúpení na javisku a sú odhodlaní intenzívne trénovať a cvičiť.

Výhody pridania sa k nám:
Bezplatný výcvik: Zlepšite svoje zručnosti s prvotriednym výcvikom v improvizovanom aj napísanom divadle.
Medzinárodná expozícia: Vystúpte v našom domácom divadle a na rôznych improvizovaných festivaloch po celej Európe.
Rast: Úspešne vyškolení účinkujúci sa môžu stať pravidelnými členmi súboru s podielom na budúcich tržbách z predaja vstupeniek.
Kreatívna rozmanitosť: Staňte sa súčasťou rôznych predstavení, pracujte s hercami z celého sveta a rozširujte svoj umelecký rozsah.
Predstavenia v slovenčine a angličtine: Naša budúca produkcia zahŕňa predstavenia v oboch jazykoch, otvorené miestnym aj medzinárodným hercom so sídlom v Bratislave.

Požiadavky:
Záväzok k skúškam: 2-3 krát týždenne, vrátane niektorých víkendov.
Oddanosť vystúpeniam: Záväzok voči nášmu divadlu na sezóny 2024-2025.
Jazykové zručnosti: Minimálna úroveň angličtiny A2 pre spoluprácu v tíme. Slovensky hovoriaci môžu vystupovať výlučne v slovenských predstaveniach.
Vekový limit: Musíte mať aspoň 18 rokov.

Detaily castingu:
Dátumy: 9. februára (piatok o 18:30), 10. februára (sobota o 14:00), 2024. Prosím, príďte načas. Každý casting bude trvať približne 2,5 hodiny.
Miesto: Funnylicious Theater, Mickiewiczova
Registrácia: Vyplňte náš formulár na Google pre účasť na castingu. https://forms.gle/ZfKoHBExvUhEXQCTA
Kontakt: Nemôžete prísť na termíny castingu alebo máte otázky? Napíšte nám na info@funnylicious.eu.

Pridajte sa k nám v Divadle Funnylicious a nechajte svoj talent zažiariť!

About Funnylicious Theater

Funnylicious Improv Theater is a grassroots multicultural theater founded in Bratislava, Slovakia by Hon Chong. Not only is Funnylicious the only English improv theater in Slovakia, but it is also one of the few theaters led by a migrant. It aims to elevate the art form of improvisational theater and to make it accessible to everyone. Funnylicious Improv Theater is a non-profit entity and part of the ISAC – International Society for Arts and Culture family founded in Bratislava, Slovakia.

MEDIA CONTACT

Hon Chong – Artistic Director

Chrissy Galambos – Theater Manager

(421) 918 895 948 (EN) | info ( at ) funnylicious.eu | | www.funnylicious.eu | facebook.com/befunnylicious |