Support Funnylicious With Your 2% Tax Donation

(Message in English and Slovak/ Správa v angličtine a slovenčine)

How to Donate 2% of Your Taxes to Funnylicious and the International Society for Arts and Culture, o.z.

What is the 2% of tax? The 2% represents a portion of the tax that you or your company has already paid. If not allocated, they automatically remain with the state. Donating 2% of your tax incurs no additional costs.

Did you know?

If you pay your taxes in Slovakia, you can allocate 2% of your annual income tax to a non-profit registered in Slovakia – with no extra cost to you!

Tell me more about the 2% tax donation. The Slovak income tax law allows individuals and companies that pay taxes in Slovakia to donate 2% of their income tax to a charity or non-profit registered in Slovakia. It’s an initiative of the Slovak government to encourage individuals and companies to support local NGOs. If you choose not to give your 2% annual income tax to an NGO, it will automatically go to the state budget.

Why should I donate my 2% income tax to Funnylicious?

We’re glad you asked. Here are just a few good reasons:

 1. We’re the only multicultural, immigrant-led improv theater in Slovakia. Our contribution to the local performing arts scene is enormous.
 2. As the largest and only improvised community in Slovakia, we provide improvisation courses for children, teenagers, and adults, as well as workshops for companies focused on business improvisation. We also organize performances and appearances for the public, and we perform both locally and internationally.
 3. Our shows and classes have brought together people from all backgrounds and cultures. Thanks to the transformative qualities of improv, many friendships and memories have been made.
 4. Improv is great fun but most importantly, participants learn many life skills such as creativity, collaboration, active listening, and, overcoming fears and uncertainties.
 5. We are a small independent organization run by volunteers. We are not supported by any state or municipal organizations. Theater production is costly, and a lack of funds threatens the existence of your local independent theaters. You have the opportunity to support your local performing arts scene, and it’s effortless to help. Your support can make a real impact.
 6. As part of the International Society for Arts and Culture, o.z. family, when you support Funnylicious you are also supporting innovative projects such as Story Nights – Bratislava True Stories and ISAC Films.

How to donate my 2% income tax

Funnylicious Improv Theater is part of the International Society for Arts and Culture, o.z. family, and is registered in Bratislava, Slovakia. It is easy to nominate Funnylicious as your 2% income tax beneficiary.

Procedure for Employees
– By 15.02.2024: Ask your employer to perform the annual reconciliation of paid tax advances.
– Tax Payment Confirmation: After reconciliation, request from your employer the “Evidence of Income Tax Payment.”
– Declaration of Tax Allocation: Based on the information from the Confirmation, fill out the “Vyhlásenie” form.
– Submission by 1.04.2024: Deliver both documents to the tax office according to your residence.
– You can download the “Vyhlásenie” form here.

Procedure for Individuals Who File Their Own Tax Returns
Individual Type A (e.g., multiple employments, winnings):
For example, if you had multiple employments during the year or won a prize.
Required forms:
a) Income tax return for individual type A
b) Confirmation of filing the tax return type A
Submit the completed tax return no later than 01.04.2024 or in an extended period.
Find the electronic form and instructions here.

 1. Individual Type B (self-employed, taxpayers with incomes under §5 and 8):
  Required forms:
  a) Income tax return for individual type B
  b) Confirmation of filing the tax return type B
  Submit the completed tax return no later than 01.04.2024 or in an extended period.
  Find the electronic form and instructions here.

Procedure for Legal Entities:
Fill out the relevant form for allocating 2% of your tax.
Include the details of the organization:
Name: International Society for Arts and Culture, o.z.
Address: Landererova 8, Bratislava 81109
ID No: 50998471
Legal form: Civil Association
Submit the form to the relevant financial administration office within the set deadline.

Important information
The following information is required. Share these details with your HR staff, accountant, or person filing your tax return.

IČO: 50998471

Právna forma: občianske združenie

Názov organizácie: International Society for Arts and Culture, o.z.

Sídlo organizácie: Mickiewiczova 4, 811 07 Bratislava, Slovakia

IBAN: SK79 8330 0000 0024 0195 2538

Need help? Questions?
Get in touch with us. Email: info (at) funnylicious (dot) eu or phone: +421 918 895 948. You can also reach us via our contact form.

Thank you for your support! Your 2% helps develop a vibrant performing art scene in Slovakia.

Ako Darovať 2% Dane Pre Funnylicious a International Society for Arts and Culture, o.z.
Čo sú 2% z dane? Tieto 2% sú časť dane, ktorú už vaša spoločnosť zaplatila. Ak ich nevenujete, automaticky zostávajú štátu. Darovanie 2% dane je bez dodatočných nákladov.

Povedzte nám viac o 2% daňovom dare
Slovenský zákon o dani z príjmov umožňuje jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré platia dane na Slovensku, darovať 2 % zo svojej dane z príjmu na charitu alebo neziskovú organizáciu registrovanú na Slovensku. Ide o iniciatívu slovenskej vlády, ktorá má povzbudiť jednotlivcov a firmy, aby podporovali miestne mimovládne organizácie. Ak sa rozhodnete neudávať 2% ročnú daň z príjmu mimovládnej organizácii, automaticky pôjde do štátneho rozpočtu.

Prečo by som mal darovať svoju 2% daň z príjmu spoločnosti Funnylicious?
Sme radi, že ste sa pýtali. Tu je len niekoľko dobrých dôvodov:

 1. Funnylicious je jediné multikultúrne improvizované divadlo vedené prisťahovalcami na Slovensku.
 2. Ako najväčšia a jediná improvizovaná komunita na Slovensku poskytujeme kurzy improvizácie pre deti, tínedžerov a dospelých, ako aj workshopy pre firmy zamerané na obchodnú improvizáciu. Taktiež organizujeme predstavenia a vystúpenia pre verejnosť, a vystupujeme na miestnej aj medzinárodnej scéne.
 3. Naše predstavenia a triedy spojili ľudí zo všetkých prostredí a kultúr. Vďaka transformačným vlastnostiam improvizácie vzniklo mnoho priateľstiev a spomienok.
 4. Improv je skvelá zábava, ale čo je najdôležitejšie, účastníci sa učia mnoho životných zručností, ako je kreativita, spolupráca, aktívne počúvanie a prekonávanie obáv a neistôt.
 5. Sme malá nezávislá organizácia vedená dobrovoľníkmi. Nie sme podporovaní žiadnymi štátnymi ani mestskými organizáciami. Divadelná tvorba je nákladná a nedostatok finančných prostriedkov ohrozuje existenciu vašich miestnych nezávislých divadiel. Máte možnosť podporiť svoju miestnu scénu múzických umení, a to bez veľkej námahy. Vaša podpora môže mať skutočný vplyv.
 6. V rámci International Society for Arts and Culture, o.z. rodina, keď podporujete Funnylicious, podporujete aj inovatívne projekty ako Story Nights – Bratislava True Stories a ISAC Films.

Ako darovať 2% daň z príjmu
Funnylicious Improv Theater je súčasťou Medzinárodnej spoločnosti pre umenie a kultúru, o.z. rodiny a je registrovaná v Bratislave na Slovensku. Je ľahké nominovať Funnylicious ako svojho 2% príjemcu dane z príjmu.

Postup pre Zamestnancov
Do 15.02.2024: Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
Potvrdenie o zaplatení dane: Po zúčtovaní si vyžiadajte od zamestnávateľa “Potvrdenie o zaplatení dane”.
Vyhlásenie o poukázaní dane: Na základe údajov z Potvrdenia vyplňte “Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb”. Ak darujete 3%, pripojte aj potvrdenie o dobrovoľníckej práci.
Odoslanie do 30.04.2024: Oba dokumenty doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska.
Postup pre Fyzické Osoby, Ktoré Si Podávajú Daňové Priznanie Sami:
Fyzická osoba typ A (napr. viac zamestnaní, výhry):
Napríklad, ak ste v priebehu roka mali viac zamestnaní, alebo ste vyhrali výhru počas roka.
Potrebné tlačivá:
a) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A
b) Potvrdenie o podaní daňového priznania typ A
Doručte vyplnené daňové priznanie najneskôr do 01.04.2024 alebo v predĺženej lehote.
Elektronický formulár a pokyny nájdete tu.

 1. Fyzická osoba typ B (SZČO, daňovníci s príjmami podľa §5 a 8):

Potrebné tlačivá:
a) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B
b) Potvrdenie o podaní daňového priznania typ B
Doručte vyplnené daňové priznanie najneskôr do 01.04.2024 alebo v predĺženej lehote.
Elektronický formulár a pokyny nájdete tu.

Postup pre Právnické Osoby:
Vyplňte príslušný formulár pre poukázanie 2% z dane.
Uveďte údaje organizácie:
Názov: International Society for Arts and Culture, o.z.
Sídlo: Mickiewiczova 4, 811 07 Bratislava, Slovakia
IČO: 50998471
Právna forma: Občianske združenie
Doručte formulár na príslušný úrad finančnej správy v stanovenom termíne.

Dôležité informácie
Vyžadujú sa nasledujúce informácie. Zdieľajte tieto informácie so svojím ľudským personálom, účtovníkom alebo osobou, ktorá podáva daňové priznanie.

IČO: 50998471

Právna forma: Občianske združenie

Názov organizácie: International Society for Arts and Culture, o.z.

Sídlo organizácie: Landererova 8, 811 06 Bratislava.

IBAN: SK79 8330 0000 0024 0195 2538

Potrebujete pomoc? Otázky?
Spojte sa s nami. E-mail: info (at) funnylicious (dot) eu alebo telefón: +421 918 895 948. Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Ďakujeme za Vašu podporu! Vaše 2% pomáhajú rozvíjať kultúru a umenie a sú pre nás veľmi dôležité.

MEDIA CONTACT

Hon Chong – Artistic Director

Chrissy Galambos – Theater Manager

(421) 918 895 948 (EN), (421) 915 381 349 (SK) | info ( at ) funnylicious.eu | | www.funnylicious.eu | facebook.com/befunnylicious |